INSIDE PARK

Polityka Antykorupcyjna

1.Wstęp
Inside Park S.A. razem z spółkami córkami (zwana dalej Inside Park) stosuje politykę zerowej tolerancji wobec korupcji.

Chcemy aktywnie uczestniczyć w budowie społeczeństwa informacyjnego, jako Firma odpowiedzialna i
godna zaufania. Naszym obowiązkiem jest stworzenie bezpiecznego otoczenia rynkowego, postępując
zgodnie z zasadami panującymi w Inside Park.

Przyjmujemy politykę zerowej tolerancji dla korupcji w odniesieniu do wszystkich przejawów
działalności biznesowej Inside Park. Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy cały zespół
pracowników, zleceniobiorców i partnerów biznesowych działających w naszym imieniu. Cała kadra
Inside Park jest zobowiązana do przyjęcia kluczowej roli w kreowaniu kultury organizacyjnej, w której
korupcja nie ma szansy zaistnienia i jest zjawiskiem nieakceptowanym pod żadną postacią. Polityka
Antykorupcyjna jest szeroko komunikowana i propagowana wśród pracowników firmy.

2. Nasze Zobowiązania
1. W ramach codziennych obowiązków działamy zgodnie z wartościami i standardami panującymi w Inside Park;
2. Nie tolerujemy zachowań korupcyjnych, polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji, w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych lub osobistych;
3. Aktywnie uświadamiamy klientów o podawaniu rynkowej wartości nieruchomości podpisując akty notarialne i zgłaszania opłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych celem dobrowolnej weryfikacji jego wysokości;
4. Aktywnie budujemy i weryfikujemy świadomość postaw etycznych i zagrożeń korupcyjnych wśród naszych pracowników i kontrahentów;
5. Kadra zarządzająca implementuje zasady oparte na uczciwości i szacunku;
6. Unikamy przypadków konfliktu interesów, które mogą podważać naszą uczciwość i wiarygodność;
7. Stosujemy się do regulacji wewnętrznych Inside Parku w zakresie Polityki Kosztów i Przychodów;
8. Używamy zasady wewnętrzne w zakresie chwalenia i nagradzania oraz wyciągania konsekwencji;
9. Zgłaszamy i wyjaśniamy przypadki naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących również przeciwdziałania korupcji oraz niezwłocznie podejmujemy odpowiednie działania dyscyplinujące i naprawcze;
10. Przestrzegamy zapisów regulacji antykorupcyjnych we wszystkich miejscach prowadzenia naszego biznesu.

3. Cel Wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej

Polityka Antykorupcyjna została wprowadzona decyzją Zarządu Inside Park S.A. w dniu 20.07.2020r.

Chcemy opublikować stanowisko ws. prób naruszenia zasad uczciwości i rzetelności w społeczeństwie jak i lokalnie z szczególnym naciskiem na krąg osób i firm związanych z Inside Park.

Przestępczość korupcyjna utrudnia rozwój gospodarczy, narusza wolną konkurencję, zwiększa koszty prowadzenia działalności biznesowej, obniża bezpieczeństwo i jakość produktów oraz usług, co może zagrażać interesom oraz niszczyć wizerunek każdego podmiotu będącego
uczestnikiem obrotu gospodarczego. W ten sposób nie jest możliwe swobodne rozwijanie biznesu tylko jego ciągłe ograniczanie.

Kolejnym celem wprowadzenia przez nas niniejszych regulacji jest:
1. Kształtowanie świadomości osób podejmujących decyzje biznesowe w kooperacji z Inside Park nt. zachowań na rynku nieruchomości, które są nieetyczne, podejrzane pod kątem szacunku w biznesie jak i podatkowo oraz przeciwdziałaniu im; 2. Wdrożenie zasad postępowania pracowników i osób, partnerów w współpracy B2B z Inside Park zwiększających bezpieczeństwo antykorupcyjne, w tym przeciwdziałanie
nadużyciom, których podłoże może świadczyć o korupcji;
3. Identyfikowanie zagrożeń, ocenę ryzyka i podejmowanie działań chroniących interesy gospodarcze Inside Park.

4. Definicja Korupcji

Korupcją jest żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby
otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.

Przestępstwa o charakterze korupcyjnym są zdefiniowane w Kodeksie Karnym.

Jako korupcję rozumiemy też obiecanie obniżenia ceny towarów lub usług przez pracowników dla osiągnięcia własnych korzyści, pośrednio lub bezpośrednio bez zgody Zarządu. Celem Inside Park jest kupowanie nieruchomości i sprzedawanie ich z zyskiem. Uszczuplanie zysków Inside Park poprzez osiąganie poza umownych korzyści jest traktowane jako naruszenie Polityki Antykorupcyjnej. Dotyczy to zarówno kupowanych jak i sprzedawanych towarów przez Inside Park.

5. Zasady Polityki Antykorupcyjnej

Działamy sprawiedliwie, uczciwie, honorowo i z szacunkiem. Staramy się postępować w sposób nowoczesny, dynamiczny i przyjazny, dbamy o otwartość i transparentność naszych działań. Dzięki takiej postawie inwestorzy i klienci postrzegają nas, jako Firmę innowacyjną, odpowiedzialną i godną zaufania.

Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem. Inside Park przyjmuje politykę zerowej tolerancji dla korupcji i płatnej protekcji we wszystkich aspektach swojej działalności. Zgodnie z przyjętą Polityką poniższe działania są zawsze i pod każdą postacią zabronione, niezależnie od tego czy są to działania pośrednie czy bezpośrednie zarówno w Inside Park jak i w relacjach z jego interesariuszami, pracownikami, partnerami:

1. przekupstwo,
2. wymuszanie lub nakłanianie,
3. płatna protekcja,
4. legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych,
5. używanie wartości niematerialnych prawnych i materialnych do celów niezwiązanych z Inside Park

6. Mechanizm Zgłaszania Nadużyć

W Inside Park funkcjonuje mechanizm zgłaszania przypadków korupcji i płatnej protekcji oraz przestępstw lub oszustw związanych z księgowością, kontrolą wewnętrzną i audytem.

Podejrzenia naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej Inside Park lub innych przepisów prawa mogą być zgłaszane bezpośrednio do Prezesa Spółki pod adres t.laskowski@insidepark.pl lub na adres, który jest dedykowany takim sprawom bok@insidepark.pl.

Pracownicy Inside Park, działając w dobrej wierze, mogą zgłaszać swoje obawy lub zwrócić się o poradę w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej lub innych przepisów prawa, nie obawiając się jednocześnie represji, aktów dyskryminacji czy innych skutków. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny oraz badane z należytą starannością. Zgłoszenia składane w złej wierze mogą narazić autora na konsekwencje dyscyplinarne i prawne. Dane, na podstawie których można ustalić tożsamość osoby zgłaszającej, mogą być ujawniane wyłącznie za zgodą tej osoby, chyba że są one ujawniane na żądanie uprawnionego organu działającego na podstawie przepisów prawa, w szczególności na żądanie sądu lub prokuratora. Dane, na podstawie których można ustalić tożsamość osoby
wskazanej w zgłoszeniu, można ujawnić dopiero, gdy zgłoszenie zostanie uznane za zasadne, chyba że są one ujawniane na żądanie uprawnionego organu.

Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać w miarę możliwości jak najwięcej faktów, zdarzeń dokonanych oraz kręgu osób lub osób znajdujących się w podejrzeniu złamania zasad Polityki Antykorupcyjnej.

W uzasadnionych przypadkach zgłaszający może dokonać zgłoszenia listownie pod adres siedziby firmy ujawniony w KRSie adresując korespondencję bezpośrednio do Zarządu Inside Park.

7. Uzyskiwanie Porad i Informacji

W przypadku braku pewności, co do tego jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia korupcją, brakiem szacunku, lojalności należy skontaktować się ze swoim przełożonym.

Jeśli podejrzewasz, że takie naruszenie miało miejsce, lub może wystąpić w przyszłości powinieneś jak najszybciej zgłosić ten fakt za pomocą dedykowanego kanału.

8. Zarządzanie Polityka Antykorupcyjną

Zarząd Inside Park jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności Polityki Antykorupcyjnej z systemem prawnym, dobrymi praktykami oraz przyjętymi standardami etyki biznesowej, a także za przestrzeganie postanowień Polityki przez pracowników.

Zarząd Inside Park przynajmniej raz w roku dokonuje przeglądu efektywności działań prowadzonych w ramach przeciwdziałania korupcji.

Poszczególne zdarzenia korupcyjne Zarząd zgłasza do Rady Nadzorczej celem nadzoru nad działaniami aktykorupcyjnymi.

Inside Park
Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń